fbpx

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Oferta na rok akademicki 2023/2024

Dla kogo?

Uzupełniajace studia magisterskie dedykowane są osobom, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i chcą pogłębić wiedzę i umiejetności zawodowe oraz zyskać nowe kwalifikacje.Naszą ofertę kierujemy głównie do osób, które ze względu na pracę lub inne zobowiązanie, chcą kontynuować naukę w formie zdalnej. Elastycznym warunkom nauki, umożliwiają zdobycie wartościowego wykształcenia bez konieczności rezygnacji z innych zobowiązań. Dzięki naszej platformie edukacyjnej studenci mogą dostosować naukę do swojego harmonogramu, ucząc się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. 

Kierunki

W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór kierunków magisterskich z zakresu takich specjalności jak pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe czy politologia.

O nas

Od ponad 7 lat jesteśmy akredytowaną Filią Wyższej Szkoły Nauk pedagogicznych w Warszawie oraz Szkoły Głównej Krajowej
w Warszawie, a od 2022 r. także Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Prowadzimy rekrutacje na studia w semestrze zimowym oraz letnim. Siedziba naszej Filii mieści się w Malborku, przy ul. Głowackiego 111.

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunki pedagogiczne:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego).

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS STUDIÓW:

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi daje możliwość poznania spójnej metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy
i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – program studiów przygotowuje do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży, w tym przypadku głównie w szeroko rozumianej Oświacie. Dzięki wiedzy na temat kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych absolwenci mogą spełniać się w pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy można zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja  i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Doradztwo zawodowe i personalne

OPIS STUDIÓW:

Studia powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy. Studenci uczą się pomocy w określeniu potencjału zawodowego innych.

Uczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową, poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

OPIS STUDIÓW:

Specjalność kierowana jest do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora sądowego.

Absolwent studiów o specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent rozumie i potrafi wpłynąć na mechanizm psychologiczno-pedagogiczny dokonywania czynów przestępczych oraz powstawania patologii społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą mu na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co umożliwia mu podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Nabywa zarówno interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

 

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

OPIS STUDIÓW:

Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Dysponuje również wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Administracja

Administracja bezpieczeństwa

OPIS STUDIÓW:Specjalność: Administracja bezpieczeństwa absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową ogólną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Administracja publiczna

OPIS STUDIÓW:

Specjalność: Administracja publiczna absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Ochrona danych osobowych

OPIS STUDIÓW:

Specjalność: Ochrona danych osobowych absolwent oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA

Kierunki pedagogiczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

 

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego).

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS STUDIÓW:

Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi daje możliwość poznania spójnej metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy
i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – program studiów przygotowuje do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży, w tym przypadku głównie w szeroko rozumianej Oświacie. Dzięki wiedzy na temat kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych absolwenci mogą spełniać się w pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy można zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja  i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.

Czas trwania studiów: 2 lata, 3 semestry

Doradztwo zawodowe i personalne

OPIS STUDIÓW: 

Studia powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy. Studenci uczą się pomocy w określeniu potencjału zawodowego innych.

Uczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową, poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

OPIS STUDIÓW:

Specjalność kierowana jest do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora sądowego.

Absolwent studiów o specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent rozumie i potrafi wpłynąć na mechanizm psychologiczno-pedagogiczny dokonywania czynów przestępczych oraz powstawania patologii społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą mu na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co umożliwia mu podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Nabywa zarówno interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.


Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

OPIS STUDIÓW:

Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Dysponuje również wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU

Bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie kryzysowe

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu zarządzania kryzysowego skupiają się na rozwijaniu umiejętności i wiedzy potrzebnych do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i zapewniania bezpieczeństwa. Absolwenci tej specjalności będą posiadali wiedzę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń, definiowania sytuacji kryzysowych, a także umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do kryzysów politycznych, społecznych i militarnych. Poznają zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego w środowiskach przemysłowych, jak też ośrodkach administracji rządowej oraz samorządowej. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności pozwolą im wytypować obiekty oraz infrastrukturę krytyczną w ujęciu bezpieczeństwa, a także zorganizować i zapewnić ochronę w tym obszarze. Będą mogli pełnić funkcje na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, gdzie wymagane jest zapewnienie ochrony ludności i zarządzanie kryzysem.  

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Cyberbezpieczeństwo

OPIS STUDIÓW:

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa. Studia przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej. Absolwent dysponował będzie m.in. wiedzą i umiejętnościami w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w sieci oraz metod i środków realizacji założeń bezpieczeństwa w sieci. 

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie to kierunek, który koncentruje się na analizie, zarządzaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa w sektorze lotniczym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa operacyjnego, prawem lotniczym, systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz procedurami inspekcji i audytu. Kierunek ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w lotnictwie cywilnym, organizacjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, linii lotniczych oraz w instytucjach regulacyjnych. Studenci mają możliwość zgłębiania tematów takich jak zarządzanie kryzysowe, badanie wypadków lotniczych, analiza bezpieczeństwa na lotniskach oraz ocena ryzyka w sektorze lotniczym. Kierunek studiów zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie rozwija umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, podejmowania decyzji w warunkach nacisku oraz planowania i wdrażania strategii bezpieczeństwa w sektorze lotniczym. Absolwenci mają możliwość wspierania i nadzorowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na lotniskach, tworzenia i wdrażania procedur bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w sektorze lotniczym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w pracy  na stanowisku menedżera/kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego. 

  

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

OPIS STUDIÓW:

Zarządzanie obronnością państwa to kierunek studiów skoncentrowany na analizie i zarządzaniu aspektami obronności i bezpieczeństwa państwa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa, strategii obronnych, zarządzania kryzysowego, technologii wojskowych i policyjnych oraz zarządzania zasobami obronnymi. Kierunek ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach rządowych, policyjnych, służbach bezpieczeństwa oraz w sektorze obronnym. Studenci mają możliwość zgłębiania tematów takich jak bezpieczeństwo narodowe, analiza ryzyka, planowanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe oraz polityka obronna. Kierunek studiów zarządzanie obronnością państwa rozwija umiejętności przywództwa, analizy sytuacji, podejmowania decyzji w warunkach nacisku oraz zdolność do koordynacji działań w sektorze obronnym. Absolwenci mają możliwość wspierania strategicznego planowania obronnego, opracowywania polityki bezpieczeństwa, a także kierowania i zarządzania zasobami bezpieczeństwa publicznego w państwie. Specjalność skierowana jest głównie do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a także osób przygotowujących się do podjęcia służby lub pracy w tej formacji. 

  

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Politologia

Administracja publiczna

OPIS STUDIÓW:

Administracja publiczna – studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej w administracji publicznej rządowej i samorządowej;

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Polityka bezpieczeństwa państwa

OPIS STUDIÓW:

Polityka bezpieczeństwa państwa – studia z zakresu administracji na kierunku polityka bezpieczeństwa państwa mają charakter interdyscyplinarny. Studia przygotowują do badania  różnorodnych aspektów – politycznych, prawnych czy nawet wojskowych. Student nabywa  umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce podczas planowania różnorodnych działań prewencyjnych czy operacyjnych.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Media i dziennikarstwo

OPIS STUDIÓW:

Media i dziennikarstwo – studia wyposażają w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktykę z zakresu dziennikarstwa, takimi jak rozwijanie warsztatu pisarskiego czy zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w ramach tworzenia nowych mediów.

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry

Polityka i biznes

OPIS STUDIÓW:

Polityka i biznes – jedyna taka specjalność w Polsce. Studia pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu strategii biznesu, polityki gospodarczej i wiedzy łączącej obszar biznesu z polityką. Skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową zarówno z zakresem polityki, jak i biznesu. Dużym atutem  kierunku są wykładowcy ze Studiów Master of Business Administration, którzy przekazują wiedzę  o najwyższych standardach z prestiżowych studiów biznesowych MBA.     

Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry